141127 – rada poroshenko turchynov

November 27, 2014