160517 – kenkhi dzhalaldinov house burnt

May 17, 2016