PM Abkhazia Dmitry Aleshkovsky ITAR TASS

November 16, 2014