TASS Mikhail Klimentyev Ayatollah Khomeini

January 24, 2015