Leonid Pasechik Valentin Sprinchak TASS

November 26, 2017