141125 – Donetsk Marshal Zhukov shelling

November 25, 2014